Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2019

SuckMyDick
SuckMyDick
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
SuckMyDick
4689 e3e8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasilkdreams silkdreams
SuckMyDick
2439 f491
Reposted fromscorpix scorpix viasilkdreams silkdreams
SuckMyDick
7000 e5cf 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams
SuckMyDick
7716 ade3
Reposted fromsilkdreams silkdreams
SuckMyDick
8346 bc57 500
Reposted fromnyaako nyaako viaanecianow anecianow
SuckMyDick
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate viaanecianow anecianow

November 24 2019

SuckMyDick
Wiele osób z twojej przeszłości zna tylko tą nieaktualną wersje Ciebie, która dziś już nie istnieje.
— Alina Adamowicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadysjux dysjux
SuckMyDick
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viabadblood badblood
SuckMyDick
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus
SuckMyDick
Morning Strolls in Yosemite
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viajeannee jeannee
SuckMyDick
2205 8dde 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajeannee jeannee
SuckMyDick
7417 143b 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viacudoku cudoku
SuckMyDick
8090 e11a 500
Reposted fromBabson Babson vianami nami
SuckMyDick
Reposted frombluuu bluuu vianami nami

November 21 2019

SuckMyDick
1655 ba69
Reposted fromkarahippie karahippie viaanecianow anecianow

November 10 2019

SuckMyDick
7036 3182 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle
SuckMyDick
W kochaniu, gdy szczerości brak, czy warto ciągnąć bal?
— Agnieszka Osiecka - "Gdzie kochają nas"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
SuckMyDick
3771 63f6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl