Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2017

SuckMyDick
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viaoutoflove outoflove

July 30 2017

SuckMyDick

July 29 2017

SuckMyDick
SuckMyDick
3245 dfc4
Reposted fromdarkanes darkanes viaanecianow anecianow
SuckMyDick
4578 5447
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutoflove outoflove

July 26 2017

SuckMyDick
“ Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś. ”
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
3593 a676
Reposted fromoutline outline viaoutoflove outoflove
SuckMyDick
SuckMyDick
SuckMyDick
1601 9a13 500
Reposted fromoutoflove outoflove
SuckMyDick
1602 d9a6 500
Reposted fromoutoflove outoflove
SuckMyDick
1897 402a
SuckMyDick
0210 a78a
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaanecianow anecianow
SuckMyDick
7859 ce1b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaanecianow anecianow
SuckMyDick
SuckMyDick

July 22 2017

SuckMyDick
SuckMyDick
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl