Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

SuckMyDick
7328 9dab 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarudosci rudosci

August 15 2017

SuckMyDick
może się wszystko jakoś ułoży
— ponure prośby
Reposted frompierdolony pierdolony vianergo nergo

August 14 2017

5964 3e5c
Reposted frommakswilczur makswilczur viaola4650 ola4650
SuckMyDick
Puste noce, gdy kładziesz się w ciszy i przez długi czas nie zamykasz oczu.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
SuckMyDick
Mężczyzna musi dbać o swoją kobietę, a nie liczyć, że ona będzie go ciągle ogarniać i mu wybaczać.
— kocham mojego brata
Reposted frommissmaya missmaya viaola4650 ola4650
SuckMyDick
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viaoutoflove outoflove

August 13 2017

SuckMyDick
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viakreska-groteska kreska-groteska

August 12 2017

SuckMyDick
Ciepłych słów zawsze jest za mało.
— Fisz "Drewno"
Reposted frommissyseepy missyseepy viaoutoflove outoflove
5034 b279
Reposted fromcoeli coeli viaoutoflove outoflove

August 07 2017

SuckMyDick
8169 ef4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove

August 03 2017

SuckMyDick
1488 c3af
Reposted fromscorpix scorpix viatulele tulele
SuckMyDick
7060 cb46 500
Reposted frominfidelitas infidelitas vialittlefool littlefool
SuckMyDick
SuckMyDick
SuckMyDick
6246 fcf3 500
SuckMyDick
6302 abfd 500
SuckMyDick
SuckMyDick
9518 3f76 500
Reposted fromoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl